V košíku je celkem:

0 kusů | 0  Kč


Velká soutěž RAKYTNÍČEK

Soutěž byla k 31.3.2016 ukončena. Losování proběhlo v pátek 15.4.2016. Níže naleznete abecední seznam vylosovaných výherců, kteří budou v nejbližší době kontaktováni ohledně předání výhry.

 

Bartková Pavla, Dolní Bousov

Čechalová Marta, Bystřany, Teplice

Černý Václav, Kolín

Davidovi Tomáš a Květoslava, Kladno

Dědinová Romana, Praha 4

Dvořáková Marie, Předměřice

Dvořáková Markéta, Příbram II

Holá Kristýna, Pístovice

Hrubá Eva, Blatná

Ištoková Monika, Horní Vltavice

Janíček Jiří, Kolín

Jankovský Daniel, Praha 9

Jarešová J., Přelouč

Klímová Lucie, Česká Lípa

Králová Petra, Břeclav

Krist Michal, Teplice

Kuříková Jitka, Lužany

Lupíková Renáta, Frýdlant n/O

Matoušek Štěpán, Třebíč

Mitrengová Natalie, Mohelnice

Neumannová Denisa, Karlovy Vary

Packová Markéta, Ivančice

Paclík Matyáš, Praha 2

Pazderová Lenka, Mnichovice

Placová Karolína, Ostrava

Pokorná Barbara, Praha 10

Popelková  Zdenka, Pardubice

Pospíšil Vojta, Chýně

Richterovi Žaneta a Samuel, Nivnice

Sedlárová Simona, Praha 10

Součková Lenka, Ústí nad Labem

Starostová Jaroslava, Chomutov

Šídlo Vojta, Příbram

Školka Vladimír, Třeboň

Štiková Lenka, Praha 9

Štraitová Eliška, Praha 9

Uher Milan, Karlovy Vary

Vampolová Jana, Vlašim

Vaněčková Renáta, Louny

Vaňková Karolína, Praha 5

Vařílková Petra, Uherský Ostroh

Vavrouchová Zdenka, Želešice

Větrovský Vlastimil, Písek

Vítová Barbora, Říčany

Vrzalová Dagmar, Rozdrojovice

Vymazal Marek, Přerov

Weinzettlová Dana, Hradec Králové

Zimáčková Katka, Kyjov

Zimandlová Petra, Praha 10

Žáková Kateřina, Praha 10

 

Všem výhercům gratulujeme a ostatním účastníkům děkujeme za účast v soutěži, přejeme pevné zdraví a hodně štěstí v dalších soutěžích.

TEREZIA COMPANY

 

 

 

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÁ LOTERIE "VELKÁ SOUTĚŽ RAKYTNÍČEK"

 

I. Základní ustanovení

Obchodní společnost TEREZIA COMPANY s.r.o., Na Veselí 744/26, 14000 Praha 4 - Nusle, IČ 27251659, spisová značka C 107724 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "pořadatel") pořádá spotřebitelskou loterii "VELKÁ SOUTĚŽ RAKYTNÍČEK" (dále jen "spotřebitelská loterie").

Spotřebitelská loterie probíhá na území České republiky v době od 1. srpna 2015 do 31. března 2016, přičemž rozhodující je datum odeslání zásilky dle poštovního razítka. Slosování účastníků o výhry proběhne dne 15. dubna 2016.

Základním komunikačním nástrojem spotřebitelské loterie, zajištujícím rovněž komunikaci s účastníky, jsou webové stránky www.terezia.eu/soutez_rakytnicek.

 

II. Princip spotřebitelské loterie

Účastníkem spotřebitelské loterie se stane každý, kdo:

  • zakoupí produkty RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky (příchutě rakytník, hruška nebo višeň),
  • vystřihne z obalů zakoupených produktů čárové kódy, a na druhé straně každého z nich uvede vždy své celé jméno, úplnou adresu a telefonní číslo;
  • v době trvání akce nasbírané kódy odešle naráz či postupně poštou na adresu TEREZIA COMPANY, Na Návrší 997/14, 141 00 Praha 4.

Do slosování budou zařazeny všechny platné kódy. Na čárovém kódu z druhé strany musí být uvedeno celé jméno, úplná adresa a telefonní číslo. V opačném případě nebude čárový kód zařazen do konečného slosování. Čím více kódů účastník zašle, tím větší má šanci na výhru. Pořadatel vylosuje dne 15. dubna 2016 z přihlášených účastníků spotřebitelské loterie 50 výherců, kteří obdrží výhry.

Akce se smějí zúčastnit jen fyzické osoby s bydlištěm v České republice; nezletilé osoby starší 15 let se mohou zúčastnit jen se souhlasem rodičů, jehož písemné potvrzení je pořadatel oprávněn v případě pochybností vyžádat.

 

III. Výhry, místo, způsob a lhůty pro jejich předání

Výhrou v této spotřebitelské loterii je 50 poukazů v hodnotě po 2.000,- Kč na nákup v království hraček BAMBULE. Výherci budou uveřejněni na webových stránkách soutěže. Výhry budou předávány v době do 31. května 2016 osobně po dohodě s výherci v provozovně TEREZIA COMPANY, Na Návrší 997/14, 141 00 Praha 4, přičemž pořadatel je oprávněn z předání pořídit a v přiměřeném rozsahu uveřejnit zprávy a fotografie. Poukazy mohou podléhat dalším podmínkám, na nich uvedeným (například omezení doby platnosti a podobně).

 

IV. Obecná pravidla akce

Výhru nelze zaměnit za peníze či jiné plnění; nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Pořadatel neodpovídá za funkčnost webové stránky. Pořadatel neodpovídá za poštovní dopravu zásilek. Jeden výherce může vyhrát pouze jednou; v případě dalšího vylosování téhož výherce se losuje opakovaně.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo spotřebitelskou loterii zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či změnit nebo doplnit její pravidla.

Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je organizátor oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele ani jejich rodinní příslušníci.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.

 

V. Souhlas s užitím osobních údajů

Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby jeho jméno bylo zveřejněno v případě výhry a v rámci soutěže na Internetu, a dále, aby pořadatel po dobu pěti let od začátku soutěže zpracovával jím sdělené osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník, resp. výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu pěti let od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Pořádání spotřebitelské loterie bylo dle zákona č. 202/1990 Sb. oznámeno příslušnému finančnímu úřadu.Korálovec ježatý